Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Dierenartsenpraktijk Bodegraven

Artikel 1: Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
- Algemene Voorwaarden: alle bepalingen uit de hieronder omschreven Algemene Voorwaarden;
- Dierenarts: degene die krachtens de Wet op het wetenschappelijk onderwijs (Stb 1985, 562), de hoedanigheid van dierenarts heeft verkregen, of op grond van de Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde 1990 tot de uitoefening van de diergeneeskunde is toegelaten en die in opdracht van de Cliënt diergeneeskundige (be)handelingen verricht en/of, in het kader daarvan medicamenten levert en/of verkoopt en/of overige diergeneeskundige adviezen geeft en -diensten verricht;
- Dierenartsenpraktijk: de Dierenartsenpraktijk Bodegraven, statutair gevestigd te Bodegraven, kantoorhoudende aan de Zuidzijde 65 te (2411 RT) Bodegraven, bestaande uit de Dierenarts(en) als hierboven gedefinieerd alsmede de praktijk die de Dierenarts(en) met gebruikmaking van alle (hulp) personen, waaronder begrepen maar niet uitsluitend dierenartsen, assistentes laboranten e.d., al dan niet op basis van een arbeidsovereenkomst, voer(t)(en) , in welke juridische rechtsvorm en/of samenwerking dan ook;
- Cliënt: de eigenaar van de te behandelen Patiënt en/of de aanbieder van de Patiënt in wiens opdracht de Dierenartsenpraktijk de diergeneeskundige (be)handelingen verricht en/of adviezen geeft en/of in het kader daarvan medicamenten levert en/of verkoopt en/of toedient en/of overige diergeneeskundige adviezen geeft en diergeneeskundige diensten verleent;
- Patiënt(en): het door de Cliënt ter behandeling aangeboden dier, dieren of groepen van dieren en/of het dier, de dieren of groepen van dieren waarover diergeneeskundig advies wordt gegeven en/of ten behoeve waarvan medicamenten worden geleverd en/of toegediend en/of overige diergeneeskundige diensten worden verleend;
- (Behandelings)overeenkomst: de overeenkomst (van opdracht) tussen de Dierenartsenpraktijk en de Cliënt tot het verrichten van diergeneeskundig onderzoek, diergeneeskundige (be)handelingen, het leveren van medicamenten en/of het geven van adviezen en/of het verrichten van (diergeneeskundige) keuringen;
- Debiteur: degene op wiens naam de factuur van de Dierenartsenpraktijk is gesteld. Indien de debiteur een andere persoon is dan de Cliënt, wordt er vanuit gegaan dat de Cliënt door de Debiteur gevolmachtigd is om de Patiënt aan te bieden;
- Spreekuur: het Spreekuur van de Dierenartsenpraktijk waarbij de Cliënt, al dan niet op afspraak, binnen vastgestelde tijden in de Dierenartsenpraktijk kan inlopen voor daartoe door de Dierenartsenpraktijk vastgestelde diergeneeskundige verrichtingen en/of onderzoek.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle (Behandelings)overeenkomsten tussen de Dierenartsenpraktijk en de Cliënt. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing indien de opdrachtgever een eventuele schriftelijke overeenkomst niet ondertekent en niettemin de (be)handeling wordt verricht.
2.2 Indien de Debiteur een andere persoon is dan de Cliënt, wordt de Cliënt geacht gevolmachtigd te zijn door de Debiteur. In dat geval zijn deze Algemene Voorwaarden ook van toepassing op de relatie tussen Dierenartsenpraktijk en de Debiteur en moet op de plaats waar in deze Algemene Voorwaarden “Cliënt” wordt genoemd mede worden gelezen: “Debiteur”.
2.3 Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van de Cliënt binden de Dierenartsenpraktijk niet. Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden gelden alleen tussen partijen indien de Dierenartsenpraktijk schriftelijk met deze aanvullende en/of afwijkende voorwaarden heeft ingestemd.

Artikel 3: Totstandkoming (Behandelings)overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen tot het sluiten van een (Behandelings)overeenkomst zijn vrijblijvend, tenzij tussen partijen anders is overeengekomen.
3.2 De tussen de Dierenartsenpraktijk en de Cliënt te sluiten (Behandelings)overeenkomst is rechtsgeldig vanaf het moment dat de Patiënt wordt aangeboden en de Dierenartsenpraktijk met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen en/of de te leveren medicamenten heeft geleverd en/of toegediend.
3.3 De Dierenartsenpraktijk heeft te allen tijde het recht om indien een aanbod tot het sluiten van een (Behandelings)overeenkomst uiteindelijk niet tot een definitieve overeenkomst leidt, alle kosten die de Dierenartsenpraktijk heeft moeten maken om de aanbieding aan de Cliënt te verstrekken, in rekening te brengen.
3.4 De Dierenartsenpraktijk heeft het recht om het sluiten van een overeenkomst, ten aanzien van een aan hem ter behandeling aangeboden Patiënt, om haar moverende redenen te weigeren en/of om slechts onder bepaalde voorwaarden aan te nemen, tenzij de Dierenartsenpraktijk op grond van wettelijke en/of gedrags- /tuchtrechtelijke regelgeving verplicht is de aangeboden Patiënt wel te behandelen.

Artikel 4: Inhoud (Behandelings)overeenkomst

4.1 De tussen de Dierenartsenpraktijk en de Cliënt gesloten (Behandelings)overeenkomst leidt tot een inspanningsverbintenis van de Dierenartsenpraktijk tot het leveren van (diergeneeskundig) onderzoek, een diergeneeskundige (be)handeling en/of advies en/of in het kader daarvan te leveren en/of toe te dienen medicamenten. De Dierenartsenpraktijk voert deze werkzaamheden uit naar beste kunnen en met de zorgvuldigheid die van hem/haar mag worden verwacht. De Dierenartsenpraktijk heeft het recht bij het uitvoeren van de (Behandelings)overeenkomst gebruik te maken van derden.
4.2 De (Behandelings)overeenkomst kan ook bestaan uit het verkopen, leveren en/of toedienen van diergeneesmiddelen in opdracht van Cliënt en/of derden, waaronder toediening in opdracht van overheidsinstanties. Het vorenstaande geldt eveneens als de Cliënt zelf de diergeneesmiddelen toedient.
4.3 Het enkele feit dat de dierenarts betrokken is bij de verkoop, levering en/of toediening van diergeneesmiddelen en/of daarbij bijstand verleent, ontslaat de Cliënt en/of derden niet van de op de Cliënt en/of derden terzake de Patiënt uit hoofde van de Wet op de Diergeneesmiddelen rustende (administratieve) verplichtingen.
4.4 Door het verstrekken van de opdracht van de Dierenartsenpraktijk, verklaart de Cliënt zich akkoord met de door de Dierenartsenpraktijk gehanteerde prijzen, waaronder het honorarium.

Artikel 5: Tussentijdse beëindiging (Behandelings)overeenkomst

5.1 De tussen de Dierenartsenpraktijk en Cliënt gesloten (Behandelings)overeenkomst wordt tussentijds beëindigd door:

  • het uitdrukkelijk verzoek van de Cliënt, waarbij de Cliënt door de Dierenartsenpraktijk zo nodig zal worden gewezen op de mogelijke gevolgen van deze voortijdige beëindiging voor de Patiënt en, indien beëindiging geschiedt tegen het advies van de Dierenarts en/of de Dierenartsenpraktijk in, erop zal worden gewezen dat dit zal geschieden op risico van de Cliënt en zonodig de Cliënt hierover een schriftelijke verklaring laten afleggen;
  • het overlijden van de te behandelen Patiënt;
  • een eenzijdige beslissing van de Dierenartsenpraktijk, indien de Dierenartsenpraktijk van mening is dat van hem/haar redelijkerwijs niet kan worden gevergd dat de diergeneeskundige (be)handeling zal worden voortgezet omdat er geen redelijke kans (meer) is op een beoogd en/of gewenst resultaat. Onder bepaalde omstandigheden (bijvoorbeeld in geval van ondraaglijk lijden) is de Dierenartsenpraktijk zonder (voorafgaande) toestemming van de eigenaar bevoegd tot euthanasie over te gaan, tenzij dit op grond van de Wet en/of het tucht-/gedragsrecht niet is toegestaan;
  • een eenzijdige beslissing van de Dierenartsenpraktijk indien het vertrouwen tussen de Dierenartsenpraktijk en de Cliënt op ernstige wijze is verstoord.

5.2 Indien de (Behandelings)overeenkomst op eenzijdig verzoek van de Dierenartsenpraktijk tussentijds wordt beëindigd dan zal de Dierenartsenpraktijk, alvorens hiertoe over te gaan, de Cliënt hierover informeren en zijn motivatie aan de Cliënt uiteenzetten tenzij dit niet of niet tijdig mogelijk is.
5.3 Indien de (Behandelings)overeenkomst voortijdig zal worden beëindigd dan zal de overeengekomen vergoeding naar rato van de wel reeds uitgevoerde werkzaamheden bij de Cliënt in rekening worden gebracht, tenzij er sprake is van ondeelbare werkzaamheden. Dit naar beoordeling van de Dierenartsenpraktijk.

Artikel 6: Tarieven, honoraria en betaling

6.1 De Dierenartsenpraktijk stelt de in rekening te brengen tarieven en honoraria vast volgens zijn eigen > tarieven naar gelang tijd en omstandigheden. Op de nota wordt de berekende BTW vermeld.
6.2 Betaling van de nota van de Dierenartsenpraktijk kan contant geschieden, direct na de verrichting tenzij anders wordt overeengekomen tussen de Dierenartsenpraktijk en de Cliënt. Voor niet contante betalingen geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum. In beide gevallen kunnen administratiekosten in rekening worden gebracht. Het eventueel claimen van de (be)handeling bij de verzekeraar is niet van invloed op de verschuldigdheid van de nota, noch op de betalingstermijn van de nota.
6.3 Indien meer nota’s en/of kosten openstaan worden niet-integrale betalingen daarvan geacht te strekken tot voldoening van de eerstvervallen factuur. Betalingen strekken allereerst in mindering op de kosten, dan op de vervallen rente, vervolgens op de oudst openstaande facturen en pas dan op de nota's zelf.
6.4 Bij niet tijdige betaling is de Debiteur direct in verzuim en is hij de wettelijke rente verschuldigd over de hoofdsom of het restant van de vordering. Naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, is de Cliënt gehouden tot een volledige vergoeding van de kosten van de Dierenartsenpraktijk, waaronder de buitengerechtelijke en de gerechtelijke incassokosten. Deze kosten worden, exclusief BTW, gesteld op ten minste 15% van de verschuldigde hoofdsom met rente zulks met een minimum van € 50,00 (zegge: vijftig euro). Indien de Debiteur een consument is, geldt de wettelijke regeling ten aanzien van buitengerechtelijke kosten.
6.5 De Debiteur is niet gerechtigd verrekening, uit welke hoofde dan ook, toe te passen ten aanzien van bedragen, die door de Dierenartsenpraktijk in rekening worden gebracht voor de door de Dierenartsenpraktijk verrichte werkzaamheden.
6.6 De Dierenartsenpraktijk heeft het recht om in voorkomende gevallen voorafgaand aan de uitvoering van zijn werkzaamheden van de Cliënt een aanbetaling te verlangen en niet eerder met zijn werkzaamheden aan te vangen dan nadat het bedrag door de Dierenartsenpraktijk is ontvangen, tenzij de Dierenartsenpraktijk op grond van wettelijke en/of gedrags-/tuchtrechtelijke regelgeving verplicht is de aangeboden Patiënt direct te behandelen.
6.7 De Dierenartsenpraktijk heeft het recht om, indien de Cliënt de Patiënt na voltooiing van de diergeneeskundige (be)handeling niet of niet tijdig bij de Dierenartsenpraktijk ophaalt, alle daarmee gepaard gaande extra kosten, waaronder stallingskosten, bij de Cliënt in rekening te brengen.

Artikel 7: Klachten

7.1 De Cliënt is verplicht om de door de Dierenartsenpraktijk te verrichten prestatie en/of te leveren medicamenten onverwijld te keuren op direct constateerbare gebreken en/of onvolkomenheden. De Cliënt dient klachten over de verrichte diensten binnen 14 dagen nadat de werkzaamheden zijn beëindigd of nadat de gebreken en/of onvolkomenheid aan de Cliënt kenbaar is geworden, aan de Dierenartsenpraktijk (bij voorkeur schriftelijk) te berichten, bij overschrijding van welke termijn elke aanspraak jegens de Dierenartsenpraktijk terzake enige gebrek en/of onvolkomenheid vervalt.
7.2 Indien de Dierenartsenpraktijk de klacht over de verrichte prestatie gegrond bevindt, heeft de Dierenartsenpraktijk te allen tijde het recht om:
a. indien dat nog mogelijk is, deze prestatie alsnog binnen een redelijke termijn op de juiste wijze te verrichten of;
b. het door de Cliënt verschuldigde bedrag te crediteren;
zulks ter keuze van de Dierenartsenpraktijk.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

Algemeen:
8.1 Indien de Dierenartsenpraktijk op enigerlei wijze aansprakelijk zal zijn dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van de Dierenartsenpraktijk in een voorkomend geval aanspraak op uitkering geeft. Vergoeding van indirecte schade is te allen tijde uitgesloten, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door (bedrijfs)stagnatie en dergelijke.
8.2 Indien de verzekering geen dekking biedt, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat de Cliënt voor de betreffende (be)handeling heeft voldaan.
Bijzonder:
8.3 Indien er sprake is van een diergeneeskundige keuring, dan geldt in afwijking van het voorgaande lid van dit artikel het volgende:
8.3.1. De keurende Dierenarts en/of de Dierenartsenpraktijk is niet aansprakelijk voor enige schade – vermogens- en gevolgschade daaronder uitdrukkelijk begrepen – veroorzaakt door het uitvoeren van de keuring dan wel door onjuistheden en onvolledigheden in het opstellen van het onderzoeksrapport tenzij vaststaat dat deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de keurende Dierenarts.
8.3.2. Ter zake de onder 8.3.1 genoemde aansprakelijkheid komt slechts de opdrachtgever een vorderingsrecht toe jegens de keurende Dierenarts en/of de Dierenartsenpraktijk; anderen dan opdrachtgever kunnen aan het onderzoeksrapport geen enkel recht op schadevergoeding ontlenen.
8.3.3. De aansprakelijkheid zal te allen tijde beperkt zijn tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak op uitkering geeft.
8.3.4. De artikelen 8.3.1 t/m 8.3.7 zijn ook van toepassing indien de opdrachtgever het onderzoeksrapport niet ondertekent en niettemin het onderzoeksrapport in ontvangst neemt.
8.3.5. Indien opdrachtgever niet de eigenaar van het dier is, staat deze ervoor in dat de eigenaar toestemming heeft verleend voor het uitvoeren van de diergeneeskundige keuring en de artikelen 8.3.1 t/m 8.3.7 ook jegens de eigenaar kunnen worden ingeroepen.
8.3.6. Indien opdrachtgever meent dat de gezondheidstoestand van het paard ten tijde van de onderhavige keuring niet overeenkomt met hetgeen in het onderzoeksrapport is vermeld, dienen zij zulks op straffe van verval van ieder vorderingsrecht jegens de Dierenarts en/of de Dierenartsenpraktijk binnen bekwame tijd schriftelijk te melden aan hun wederpartij (bij bijvoorbeeld de koopovereenkomst) en deze tot vergoeding van schade aan te spreken, onder gelijktijdige verstrekking van een afschrift van deze melding aan de keuringsdierenarts en de Dierenartsenpraktijk.
8.3.7. Op geschillen over het uitvoeren van de keuring en/of het invulling van dit onderzoeksrapport is uitsluitend Nederlands recht van toepassing en uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd kennis daarvan te nemen.
8.4 De Dierenartsenpraktijk die informatie verstrekt over de invoer van dieren in Nederland en/of uitvoer van dieren naar landen buiten Nederland en daarbij geldende in- en/of exportvoorschriften verleent slechts onverschuldigde bijstand, waarbij een succesvolle invoer of uitvoer op geen enkele wijze wordt gegarandeerd en waarbij de dierenarts en/of de Dierenartsenpraktijk, tenzij sprake is van opzet en/of grove schuld van de dierenarts en/of de Dierenartsenpraktijk, niet aansprakelijk is voor enige schade en/of kosten van welke aard dan ook verband houdend met de betreffende (pogingen tot) invoer of uitvoer van dieren.
8.5 De Dierenartsenpraktijk sluit, tenzij sprake is van opzet en/of grove schuld van de dierenarts en/of de Dierenartsenpraktijk, iedere aansprakelijkheid uit voor schade tengevolge van toediening van diergeneesmiddelen door Cliënt zelf en ter zake toediening van diergeneesmiddelen in opdracht van derden, waaronder begrepen toediening in opdracht van overheidsinstanties alsmede letsel en/of schade door de toediening van deze middelen, de eventuele bijwerkingen daarvan en onzorgvuldigheden bij de vervulling van de daarvoor geldende administratieve verplichtingen en daarmee samenhangende bewijsproblemen.
8.6 Het sluiten van een (Behandelings)overeenkomst en/of het verrichten van diergeneeskundige (be)handelingen en/of het in het kader daarvan leveren en/of toedienen van medicamenten en/of het geven diergeneeskundige adviezen en diensten, laat geheel onverlet de risicoaansprakelijkheid van Cliënt en/of derden voor door het dier aangerichte schade in de zin van art. 6:179 BW.

Artikel 9: Eigendom

9.1 De Dierenartsenpraktijk behoudt te allen tijde de eigendom van afschriften, bescheiden en andere informatiedragers zoals bijvoorbeeld röntgenfoto's die betrekking hebben op de behandelde Patiënt. De Dierenartsenpraktijk zal deze bescheiden gedurende 5 jaren bewaren. De Cliënt kan op verzoek tegen een vergoeding van de kostprijs afschriften krijgen van deze informatie(dragers) en/of andere bescheiden.
9.2 Het bepaalde in de laatste volzin van artikel 9.1 laat het retentierecht dat de Dierenartsenpraktijk op de afschriften, bescheiden en andere informatiedragers, waaronder röntgenfoto's, kan uitoefenen, onverlet.

Artikel 10: Bijzondere bepalingen

10.1 Betreding stallen/Locatie werkzaamheden Indien de (be)handeling van de Patiënt daartoe aanleiding geeft heeft de Dierenartsenpraktijk het recht om aan een ieder, zonodig ook aan de Cliënt, de toegang tot de stallen of een andere locatie, waar de (be)handeling plaatsvindt, te ontzeggen en/of andere voorwaarden te geven die hij noodzakelijk acht voor de (be)handeling. De Cliënt is gehouden hieraan gehoor te geven.
10.2 Wetenschappelijk onderzoek De Dierenartsenpraktijk heeft het recht om (onderdelen van ) de Patiënt of van de Patiënt afkomstige stoffen te gebruiken voor statistisch en/of wetenschappelijk onderzoek, ofwel in een publicatie te verwerken, tenzij de Cliënt hiertegen uitdrukkelijke en onoverkomelijke bezwaren kenbaar heeft gemaakt. Indien de Dierenartsenpraktijk geanonimiseerde gegevens wil gebruiken, behoeft zij geen voorafgaande toestemming. Indien de Dierenartsenpraktijk niet-geanonimiseerde gegevens wil gebruiken, mag zij dat uitsluitend doen na voorafgaande toestemming van de Cliënt.
10.3 Aansprakelijkheid Cliënt/Patiënt De Cliënt is te allen tijde aansprakelijk voor schade die door de Patiënt in of rond de Dierenartsenpraktijk wordt aangericht aan mensen en/of zaken, alsook voor schade die aan Dierenartsen en/of medewerkers van de Dierenartsenpraktijk wordt aangericht op welke plaats ook.

Artikel 11: Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

11.1 Op alle (Behandelings)overeenkomsten tussen de Dierenartsenpraktijk en de Cliënt is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2 In geval een geschil behoort tot de wettelijke competentie van de Rechtbank, sector Civiel, is de rechtbank van de plaats van vestiging van de Dierenartsenpraktijk bevoegd van het geschil kennis te nemen, onverminderd de bevoegdheid van de Dierenartsenpraktijk een geschil aan de volgens de wet bevoegde rechter voor te leggen.

Artikel 12: Privacy statement

De Dierenartsenpraktijk maakt gebruik van een Privacy statement. Voor de meest actuele versie verwijzen wij u naar onze website www.dapbodegraven.nl. Tevens kunt u een exemplaar telefonisch of per e-mail bij ons opvragen.

Versie augustus 2019
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Den Haag
onder nummer 72628847